דוח אחריות תאגידית 2017 > חוסן חברתי

עובדים ומדיניות העסקה

נשר פועלת לקידום זכויות העובדים וביטחונם ופועלת למניעת תאונות עבודה, שמירה על זכות העובדים להתאגד ולקיים משא ומתן על זכויותיהם, הימנעות מאפליה, הימנעות משימוש או רווח ממצב של עבודה בכפיה או בתנאי עבודה לא הוגנים ומהעסקת קטינים (למעט העסקת ילדי העובדים בקיץ בעבודות למען הקהילה תמורת שכר). בכל מפעלי נשר קיים ממונה למניעת הטרדה מינית ונערכות הכשרות על פי הנחיות החקיקה בנושא.

החברה רואה עצמה כאחראית ליצירת ביטחון ויציבות תעסוקתית בקרב עובדיה ולכן משקיעה משאבים רבים במתן תנאים הולמים, ביצירת דיאלוג מול העובדים במטרה להוריד את תחושת אי הוודאות בקרבם ובביסוס יחסי עובד-מעביד פתוחים ויציבים. במהלך שנת הדיווח לא היו שביתות עבודה במפעלי נשר.

במהלך תקופת הדיווח התקבלו 3 תלונות על הטרדה מינית של עובדים. התלונות נחקרו, נבדקו וטופלו לרבות בצעדים משמעתיים לפי הצורך. כמו-כן, לא נמצאו מקרים של אפליה על כל רקע שהוא.

חברת נשר רואה בעובדיה נכס מרכזי ולכן משקיעה משאבים רבים כדי להבטיח עבורם סביבת עבודה ראויה ובטוחה.

פריסת עובדים לשנת 2017

 • חלוקה
  סך כל העובדים המועסקיםמספר עובדי קבלןמספר מועסקים במשרה מלאהמספר מועסקים במשרה חלקיתמספר מועסקים בחוזה קבועמספר מועסקים בחוזה זמני
  סה"כ עובדים
  4762384715317159
  גברים
  4062124033272134
  נשים
  70266824525

הסכמים אלו, חלים על העובדים המשתייכים לאותו מפעל בלבד ומתעדכנים מעת לעת, בדרך של משא ומתן בין ועדי העובדים במפעל לבין ההנהלה.

בכל מפעל קיים ועד עובדים המאוגד תחת הסתדרות העובדים. כ- 75% מכלל עובדי החברה מיוצגים על ידי ארגוני עובדים וחלים עליהם הסכמים קיבוציים. מלבד העובדים המאוגדים, תנאי עבודתם של יתר העובדים נקבעו בחוזי עבודה אישיים. אחוז תחלופת העובדים בארגון עומד על כ- 15% לשנת 2017.

עובדים - הסכמים והתאגדות

מרבית עובדי החברה מועסקים על פי הוראות הסכמים קיבוציים. קיימים הסכמים קיבוציים מיוחדים שנחתמו במפעלי נשר השונים.

קצב תחלופת עובדים במהלך שנת 2017

 בני פחות מ - 30בני 30-50בני 50 ומעלה
גברים
44716
נשים
220

החברה מאמינה כי הזמן וההשקעה המרובה שמוקדשים להדרכות ופיתוח מיומנויות בקרב העובדים, יוצרים גמישות תעסוקתית התורמת לשילוב בין האינטרסים הארגוניים והאינטרסים האישיים וכי רכישת מגוון רב של כישורים מאפשרים לעובד למלא תפקידים רבים יותר.

ההדרכות לעובדים נעשות גם במסגרת הגישה הפרואקטיבית לבטיחות המוטמעת במפעלי החברה. את הדרכות הבטיחות עוברים גם קבלני העבודה בדומה לעובדי נשר. נוסף על כך, מכינה נשר את עובדיה לקראת פרישה על ידי שילובם בקורסים בני שלושה ימים, במימון החברה, העוסקים בהיבטים של תעסוקה בשעות הפנאי, היבטים פיננסיים, בריאות וכושר ועוד.

הסמכות והדרכות

נשר רואה בחיזוק החוסן החברתי של עובדיה נדבך חשוב לחוזקו של הארגון ומעניקה לעובדיה הסמכות והדרכות מקצועיות גם בנושאים של הגבלים עסקיים, זכויות אדם, מניעת שחיתות, מניעת הטרדות מיניות והדרכות על הקוד האתי של החברה.

שעות הדרכה בממוצע לעובד:

 •  ממוצע שעות הדרכה לעובדממוצע שעות הדרכה להנהלה בכירה והנהלת בינייםממוצע שעות הדרכה לעובדים מקצועיים, עובדים טכניים ועובדי ייצור
  סה"כ עובדים
  2015324529
   
  2016254724
   
  2017282924

החברה, על מנת לסקור בפניהם את פעילות החברה, ולשמוע מהם שאלות, הצעות או תלונות. במידת הצורך הנהלת החברה מקיימת דיון בתוצרי הפגישות, וכל עובד מקבל מענה מלא לסוגיות שהעלה בשיחה.

שיח עם העובדים

הנהלת חברת נשר מקיימת מדי שנתיים סקר עובדים בנושאים שונים הקשורים לשביעות רצונם
מתפקידם ומגורמים נוספים בעבודה. כל עובדי נשר שותפים בסקר זה. בנוסף, כל עובדי
נשר מקבלים משובים על ביצועיהם באופן קבוע. פגישות ״שולחן עגול״ נערכות אחת לשנה
ובמסגרתן כל חבר הנהלה מקיים שיחת חתך עם עשרה עובדים בתפקידים שונים מכלל

בשנת 2017 נערכו מפגשים בין כ-70 עובדים ובין המנכ"ל וסמנכ"לי החברה. במהלך המפגשים הביעו העובדים שביעות רצון גבוהה מקיום המפגשים, ואף יותר מכך שמחו לשמוע את המידע אשר הועבר אליהם על ידי מנחי המפגשים.

החל מ- 2014 מתקיימים מפגשי שולחן עגול במפעל רמלה. המפגשים מובלים על ידי מנהל המפעל ומנהלי האגפים ומיועד לכל עובדי נשר רמלה. הנושאים והשאלות שמועלים במפגשים, וכן התשובות שניתנו על ידי המנהלים בתחומים השונים, מפורסמים בעיתון נשר.

"שולחן עגול"

פעילות ״שולחן עגול״ מתקיימת בנשר מזה 10 שנים, ועיקרה מפגש של חברי ההנהלה עם
עובדות ועובדים מכל יחידות החברה. מטרת המפגשים היא להעביר לעובדים,
בשקיפות מלאה ובאופן בלתי אמצעי, את עיקרי התנהלותה של נשר בשנה האחרונה,
את ההשלכות לכך וכמובן גם להקשיב לרעיונות, בעיות ומחשבות של העובדים עצמם.

סיכום המפגשים והלך הרוח הנשקף מהם נידונים בקרב הנהלת החברה, המתייחסת
בכובד ראש לכל ממצאי התהליך.

חלק ממערך ההדרכה של נשר מוקדש להדרכות ייעודיות בנושא זכויות אדם. הדרכות בנושא זכויות אדם מועברות גם לכל המאבטחים החיצוניים.

זכויות אדם

נורמות של אמינות, הגינות, מקצועיות, יושרה, כיבוד הוראות הדין, שמירה על חייי אדם
וכבודו, מתן הזדמנות ויחס שווה ללא הבדל דת, עדה, גזע ומין, אחריות חברתית ותרומה
לקהילה בה הקבוצה פועלת - כל אלו הינן נורמות בסיסיות העומדות ביסוד פעילותה העסקית
של נשר וקשריה של החברה עם מחזיקי העניין.