דוח אחריות תאגידית 2017 > חוסן חברתי

קוד אתי

כיבוד הוראות הדין, שמירה על חיי אדם וכבודו, מתן הזדמנות ויחס שווה ללא הבדל דת, עדה, גזע ומין, אחריות חברתית ותרומה לקהילה - כל אלו הן נורמות בסיסיות העומדות ביסוד פעילותה העסקית של נשר וקשריה עם מחזיקי העניין.

הקוד האתי, שאומץ בשנת 2004 ועודכן בשנת 2011, כולל נושאים כמו אחריות אישית, עמידה בדרישות החוק והתייחסות למצבים בהם יש חשש לניגוד עניינים. הקוד מכתיב את הכללים הרלוונטיים להתנהגות אתית בכל האספקטים השונים הנוגעים להתנהלות עסקית ומעגן בכתב את ערכי היסוד על פיהם פועלת נשר. הקוד האתי מיושם באמצעות מערך של כללי התנהגות מחייבים למנהלי החברה ולכלל עובדיה.

הקוד האתי של נשר

חברת נשר מחויבת להתנהגות
אתית ואחראית ורואה
בהתנהגות זו תנאי הכרחי
לקיומה בעולם העסקי.